Splošni pogoji in pravila pri sodelovanju v nagradnih igrah

1 | Uvodne določbe

Pravila določajo način sodelovanja udeležencev in izvedbo nagradnih iger, katerih organizator je PROSUM, zavod za izobraževanje, usposabljanje in mediacijo. Ti pogoji in pravila sodelovanja veljajo za vse nagradne igre, ki jih prireja zavod na svoji spletni strani in/ali na družbenih omrežjih.

Spletna stran: www.mihaelakezman.si

 

2 | Pomen nekaterih pojmov

Organizator nagradne igre je spletna trgovina MK nakit Mihaela Kežman, ki jo zastopa PROSUM, zavod za izobraževanje, usposabljanje in mediacijo, Trebež 2a, 8253 Artiče (v nadaljevanju Zavod). Udeleženec nagradne igre je fizična oseba, starejša od 18 let. Nagrajenec je izžreban oz. izbran. Nagrajenec je tisti, ki nagrado dejansko prejme oziroma prevzame.

 

3 | Potek nagradne igre

Potek vsake nagradne igre je vedno razložen in podrobno opisan na posamezni promocijski strani. Razvidno je:

  • nagrada,
  • trajanje nagradne igre,
  • podatki o žrebu,
  • pogoji za sodelovanje.

 

4 | Pravila nagradne igre

Začetek nagradne igre je trenutek, ko je nagradna igra javno objavljena na spletni strani in/ali deljena na Facebook profilu oz. družbenem omrežju. Zaključek nagradne igre je objavljen na spletni strani oz. na Facebook profilu, kjer nagradna igra poteka. S pristopom k nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje in pravila sodelovanja v nagradnih igrah, ki so objavljene na spletni strani in/ali na Facebook profilu.

Če sodelujoči navede nepopolne, nepravilne ali neresnične podatke, si organizator nagradne igre pridružuje pravico do zavrnitve sodelovanja v nagradni igri, sodelujoče pa lahko tudi izključi.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

  • udeleženec ne izpolnjuje pogojev sodelovanja v nagradni igri,
  • udeleženec krši pogoje in pravila sodelovanja v nagradni igri,
  • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti, ki so v skladu s temi pogoji oz. posebnimi pogoji, ki so objavljeni na spletni strani in/ali na Facebook profilu. Pravico do nagrade izgubi tudi udeleženec, ki obveznosti ne izpolni pravočasno,
  • je bila prijava na kakršenkoli način neustrezna.

Če je pogoj za sodelovanje v nagradni igri predložitev fotografij, risb, video posnetkov, skic ali ostalega avtorskega gradiva, udeleženec s posredovanjem gradiva organizatorju jamči, da lahko razpolaga z vsemi materialnimi avtorskimi pravicami na tem gradivu in jih v celoti enkrat za vselej za vse primere prenaša na tistega, ki je organizator nagradne igre.

S posredovanjem gradiva iz prejšnjega odstavka tega člena udeleženec v nagradni igri podaja nepreklicno soglasje za objavo, tiskanje, distribucijo, razstavo ipd., v delu ali celoti, brez omejitev glede transformacij ali obdelave gradiva, v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, Facebook profilih, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja oz. soorganizatorja nagradne igre brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici do pregleda, odobritve, nasprotovanja kakršnemukoli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali izgledu materiala.

V primeru, da je udeleženec izžreban oziroma izbran za nagrajenca, ta s prevzemom nagrade podaja nepreklicno soglasje k sodelovanju z organizatorjem oz. soorganizatorjem v smislu fotografiranja nagrajenca za potrebe oglaševanja oz. objav tako pridobljenega gradiva v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, Facebook profilih, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja oz. soorganizatorja nagradne igre brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici do pregleda, odobritve, nasprotovanja kakršnemukoli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali izgledu materiala.

 

5 | Sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe, rezidenti Republike Slovenije, ki so polnoletni. Sodelovanje v nagradni igri je brezplačno in ni pogojeno z nakupom produktov ali storitev v spletni trgovini MK Nakit Mihaela Kežman (razen v primerih, ko je to na strani z nagradno igro jasno določeno).

Vsak posameznik lahko kot udeleženec k nagradni igri pristopi le enkrat.

Vse morebitne stroške sodelovanja v nagradni igri (prenos podatkov, dostop do internata itn.) krijejo udeleženci.

Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradni igri imajo vsi udeleženci enake možnosti dobiti nagrado (razen, če ni na strani z nagradno igro drugače določeno).

6 | Nagrade in izbor

Vsakdo lahko sodeluje v nagradni igri enkrat. Vsak udeleženec nagradne igre lahko dobi le eno nagrado. V kolikor je udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat, dobi tisto nagrado, za katero je bil najprej izžreban. S sodelovanjem v nagradni igri, nagrajenec dovoljuje objavo osebnih podatkov (ime, priimek in kraj) na naši spletni strani in/ali na našem Facebook profilu.

Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini. Prav tako nagrad ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

 

7 | Žrebanje nagrad

Izbor nagrajenca nagradne igre bo potekalo na dan, ki je določen v opisu nagradne igre na spletni strani in/ali Facebooku, najkasneje pa v 14-ih dneh po zaključku nagradne igre na sedežu organizatorja ali soorganizatorja. Izbor ni javen, razen, če v opisu nagradne igre ne piše drugače.

 

8 | Obveščanje nagrajencev

Nagrajenec bo o nagradi obveščen prek elektronske pošte, ki jo je posredoval ob začetku nagradne igre, ali prek zasebnega sporočila na Facebook profilu.

S sodelovanjem v posamezni nagradni igri se udeleženec strinja in soglaša, da ga lahko v primeru žreba, kot nagrajenca organizator javno objavi na svoji spletni strani ali na Facebook profilu (in ga označi, »tag«). V primeru, da se nagradna igra vrši le na spletni strani, udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi na tisti spletni strani, na kateri je udeleženec sodeloval in je nagradna igra potekala.

Nagrajenec bo objavljen na spletni stran in/ali na Facebook profilu najkasneje v treh dneh po žrebanju nagrad. V primeru, da žrebanje izvede soorganizator, bo nagrajenec objavljen najkasneje v desetih dneh od dneva žrebanja.

Rezultati nagradnega izbora so dokončni in pritožba ni mogoča.

 

9 | Prevzem nagrad

Izžrebanec nagrade organizatorju nagradne igre posreduje osebne podatke (ime, priimek, točen naslov stalnega prebivališča, kraj bivanja). Nagrajenec sporoči tudi telefonsko številko za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade.
V primeru, da nagrajenec zahtevanih podatkov ne posreduje v sedmih dneh po datumu poslanega poziva, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.
Če izžrebanec ne prevzame nagrade, je organizator ni dolžan podeliti drugemu udeležencu.

Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini, kakor tudi ni možen prenos nagrade na drugo osebo.
Nagrajenec bo nagrado prejel po pošti, lahko pa bo nagrado tudi osebno prevzel v službenih prostorih organizatorja ali soorganizatorja nagradne igre. Ko/če je nagrada občutljiv predmet (na primer občutljiv mehanizem, steklena embalaža, embalaža, ki vsebuje tekočino ipd.) ali predmet, ki zaradi svoje teže in/ali velikosti ni primeren za varno pošiljanje po pošti, nagrajenec prevzame nagrado osebno na sedežu organizatorja ali soorganizatorja. Po predhodnem dogovoru z nagrajencem je mogoče poslati tudi občutljive predmete, vendar v tem primeru tako organizator kot soorganizator ne prevzemata nikakršne odgovornosti za morebitne poškodbe, nastale med pošiljanjem paketa. Če se med transportom paket izgubi ali poškoduje oziroma je poškodovana vsebina paketa, takrat nagrajenec ni upravičen do nikakršnega nadomestila (ne finančnega, ne materialnega).

 

10 | Varovanje podatkov

Sodelovanje udeleženca v nagradni igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov – uradno prečiščeno besedilo (Ur. list RS, št. 94/07; v nadaljevanju: ZVOP-1-UPB1), da organizator nagradne igre hrani podatke udeleženca in jih obdeluje ter uporablja za namene izvajanja nagradne igre in za namene neposrednega trženja (obveščanja o svojem poslovanju, ponudbi, novostih in akcijah).
Pridobljene osebne podatke bo organizator nagradne igre skrbno varoval in uporabljal v skladu z ZVOP-1- UPB1 in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju. Organizator bo podatke uporabljal za namen, za katerega so bili pridobljeni in jih ne bo posredoval tretjim osebam.

V primeru, ko je nagradna igra organizirana skupaj s soorganizatorjem, bo organizator soorganizatorju posredoval seznam prijavljenih na nagradno igro. Sodelujoči v nagradni igri se s prijavo strinja s prejemanjem e-vsebin organizatorja in/ali soorganizatorja nagradne igre. Od vsebin se lahko kadarkoli tudi odjavi.

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za zaščito podatkov na spletni na spletnih straneh, do katerih vodijo določene povezave na spletnih straneh organizatorja. Prav tako organizator ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev, ki sodelujejo v nagradni igri.

Udeležencem so skladno z ZVOP-1-UPB1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja,dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje v skladu z veljavnimi predpisi. Podatke hranimo v elektronski obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali ko nagrajenec tako zahteva, se podatki izbrišejo.

Udeleženec nagradne igre lahko kadarkoli pisno zahteva, da se njegovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen neposrednega trženja. Sporočiti jih mora ali v pisni obliki in jih nasloviti v uredništvo na sedež zavoda ali prek maila: info@mihaelakezman.si.

Uporabniki podatkov so administratorji spletne strani in/ali Facebook profila ter odgovorni za dostavo nagrad.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da mu lahko organizator brezplačno pošilja splošna obvestila, ki so vezana na nagradno igro. Obvešča lahko prek elektronske pošte ali telefonske številke do preklica tega soglasja oziroma do izpolnitve namena hrambe kontaktnih podatkov.

 

11 | Končne določbe

Pravila nagradne igre, ki bodo objavljena na www.mihaelakezman.si, stopijo v veljavo z dnem 01.08.2017.

Udeleženci nagradne igre so s sodelovanjem seznanjeni z njenimi pravili in se zavezujejo, da bodo upoštevali pravila nagradne igre ter jamčijo, da so posredovani podatki pravilni. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za prevladujoča glede na vse druge objave, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Organizator lahko spremeni pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O morebitnih spremembah pravil bodo udeleženci obveščeni prek spletne strani in/ali Facebook profila.

V primeru dodatnih vprašanj o zaupnosti in uporabi tvojih osebnih podatkov oziroma želje po dodatnih informacijah o nagradni igri, smo ti z veseljem na voljo na: info@mihaelakezman.si.